1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

  1. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในประเทศ
   1. สำนัก 1
   2. สำนัก 2
   3. สำนัก 3
   4. สำนัก 4
   5. สำนัก 5
   6. สำนัก 6
  2. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองต่างประเทศ
   1. สำนัก 7
   2. สำนัก 8
   3. สำนัก 9
  3. ภารกิจข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองทางเทคนิค
   1. สำนัก 11
   2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   3. กอง 1
   4. กอง 2
  4. ภารกิจบริหาร
   1. สำนัก 10
   2. สำนักอำนวยการ
   3. สถาบันการข่าวกรอง