วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ค้นหา      
   แผนผังเว็บไซต์
-  หน้าหลัก
-  เกี่ยวกับ สขช.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ / โครงสร้าง
-  ผู้บริหาร
-  ติดต่อ สขช.
-  แผนผังเว็บไซต์
-  Links
ส่วนราชการ
สำนักข่าว
 - พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528
 - ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รปภ.
องค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย
 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
 - การพัฒนาระบบราชการ สขช.
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กรอบการประเมินผล
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การประเมินตนเองของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2554
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554
แบบฟอร์ม PMQA ปี 2554
 - ประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
สาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กิจกรรมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
หลักสูตร บมช.
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศ สขช.
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 - รายงานข่าวที่น่าสนใจ
ข่าวต่างประเทศ
บทความ
จุลสารความมั่นคงศึกษา
 - แจ้งข้อมูลข่าวสาร/ข้อคิดเห็น
 - ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 -้มหลัก
้มย่อย