แบบการรับฟังความคิดเห็น

ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์     E-Mail  
สถานะ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ข้าราชการ/จนท.ประชาคมข่าวกรอง บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....
  เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
    ความคิดเห็นเพิ่มเติม
 เปลี่ยนรหัสใหม่
ป้อนรหัสที่อ่านได้ และกดปุ่ม