ผู้บริหาร

  » แสดงในรูปแบบแผนผัง
  นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
  Mr.Chookiat Malineerat
  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Director

  E-mail Chookiat.ma@nia.go.th
  นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
  Mr.Thawatchai Rittagorn
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Thawatchai.ri@nia.go.th
  นายธนากร บัวรัษฏ์
  Mr.Thanakorn Buaras
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Thanakorn.b@nia.go.th
  นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
  Mr.Kiatisak Vorachitranont
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Kiatisak.vo@nia.go.th
  นายอนุกูล เจิมมงคล
  Mr. Anugoon Chermmongkol
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:anugoon.ch@nia.go.th
  นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
  Mr. Rittee Srisawasdi
  ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Senior Advisor

  E-Mail:rit.srisawasdi@nia.go.th
  นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี
  Mr.Sethapak Phupansri
  ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Senior Advisor

  E-Mail:sethapak.ph@nia.go.th
  นายออมสิน สิงหกลางพล
  Mr.Omsin Singhaklangpol
  ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Senior Advisor

  E-Mail:omsin.si@nia.go.th
  นายทศนารถ นุตาคม
  Mr.Tossanart Nutakom
  ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Senior Advisor

  E-Mail:tossanart.nu@nia.go.th