ผู้บริหาร

  » แสดงในรูปแบบแผนผัง
  นายอนุกูล เจิมมงคล
  Mr. Anugoon Chermmongkol
  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Director

  E-Mail:anugoon.ch@nia.go.th
  นายธนากร บัวรัษฏ์
  Mr.Thanakorn Buaras
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Thanakorn.b@nia.go.th
  นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
  Mr. Rittee Srisawasdi
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:rit.srisawasdi@nia.go.th