ผู้บริหาร

  นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
  Mr.Chookiat Malineerat
  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Director

  E-mail Chookiat.ma@nia.go.th
  นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
  Mr.Thawatchai Rittagorn
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Thawatchai.ri@nia.go.th
  นายธนากร บัวรัษฏ์
  Mr.Thanakorn Buaras
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Thanakorn.b@nia.go.th
  นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
  Mr.Kiatisak Vorachitranont
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-Mail:Kiatisak.vo@nia.go.th