ผู้บริหาร

  » แสดงในรูปแบบแผนผัง
  นายธนากร บัวรัษฏ์
  Mr. Thanakorn Buaras
  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Director

  E-Mail:thanakorn.b@nia.go.th
  นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์
  Mr. Thanut Suvarnananda
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-mail : thanut.su@nia.go.th
  นายรุ่งศักดิ์ ปิยะรัตน์
  Mr. Rungsak Piyarat
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director

  E-mail : rungsak.pi@nia.go.th
  นายกฤษฎา อักษรวงศ์
  Mr. Krisda Aksornwong
  รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  Deputy Director
  E-mail : krisda.ak@nia.go.th