ปฏิทินกิจกรรม

3 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่

สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ครบรอบ ๖๘ ปี

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕


29/12/2563
สขช. กำหนดจัดงาน

วันคล้ายวันสถาปนาสขช. ครบรอบ 64 ปี

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560


22/11/2560
กฐินพระราชทาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐


พิธีถวายกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เวลา ๐๖.๓๐ น. ส่วนล่วงหน้าเคลื่อนองค์พระกฐิน ออกจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

เวลา ๐๙.๓๐ น. พร้อมกันที่วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                        คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน

เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพ

10/01/2560