ปฏิทินกิจกรรม CIO

4 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
กิจกรรมบรรยายพิเศษสร้างความตระหนักรู้ "ภัยคุกคามไซเบอร์ ๔.๐"
10/04/2562
กิจกรรม KM Day
14/08/2561
CIO เข้าร่วมกิจกรรม NIA Digital Transfomation
02/07/2561
ประชุมปรับรูปแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
26/05/2560