ข่าวประชาสัมพันธ์

134 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
16/03/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
08/03/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)
08/03/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
07/03/2561
ประกาศศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว
27/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) และตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)
12/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
12/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งแม่บ้าน และตำแหน่งคนสวน
09/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09/02/2561
ประกาศสำนัก ๑๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
26/01/2561