ข่าวประชาสัมพันธ์

136 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของส่วนราชการอื่นไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
13/12/2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
02/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
27/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติ (การด้านภาษาต่างประเทศ)
27/09/2562
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
25/09/2562