ข่าวประชาสัมพันธ์

140 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
19/03/2563
เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
19/03/2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
10/03/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
06/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของส่วนราชการอื่นไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
13/12/2562