ข่าวประชาสัมพันธ์

154 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศศูนย์ข่าวเปิด เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม)
10/04/2562
ประกาศศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
09/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
22/03/2562
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างช่วยคราวงบพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการข่าว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
21/12/2561
ประกาศรับสมัครงาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบพิเศษ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว
19/10/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
12/10/2561
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 11
10/10/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
08/10/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สขช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
16/07/2561
ประกาศกลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบพิเศษ กำหนดวิธีการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระบบเกี่ยวกับการสอบ
06/07/2561