ข่าวประชาสัมพันธ์

150 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 14
24/11/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
24/11/2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
08/10/2564
  การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31/08/2564
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/08/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
12/05/2564
ประกาศเผยแพร่รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
12/03/2564
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
10/03/2564
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
23/02/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
15/02/2564