ข่าวประชาสัมพันธ์

143 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
30/06/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง เลื่อนการประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
12/05/2563

13/04/2563
เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
19/03/2563
เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
19/03/2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
10/03/2563
ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
06/02/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
27/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
17/01/2563