ข่าวประชาสัมพันธ์

144 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
12/03/2564
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
10/03/2564
ประกาศ อ.ก.พ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่เข้ารับราชการในสังกัดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
23/02/2564
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
15/02/2564
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 12 มกราคม 2563
15/01/2564
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของกรมเจ้าท่าไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
02/12/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
02/12/2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13
23/11/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
22/10/2563
  ใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 13
14/10/2563