ข่าวประชาสัมพันธ์

130 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
02/10/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
27/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติ (การด้านภาษาต่างประเทศ)
27/09/2562
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
25/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
02/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
02/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของส่วนราชการอื่นไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่องระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
02/09/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ
24/08/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติการ
24/08/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านภาษาต่างประเทศ)
22/07/2562