ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
28/05/2561
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21/05/2561
ประกาศรับสมัครงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
16/05/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
10/05/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
09/05/2561
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
07/05/2561
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
26/04/2561
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
16/03/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
08/03/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)
08/03/2561