ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561
07/03/2561
ประกาศศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยนักการข่าว
27/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (แม่บ้าน) และตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน)
12/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
12/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งแม่บ้าน และตำแหน่งคนสวน
09/02/2561
ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09/02/2561
ประกาศสำนัก ๑๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
26/01/2561
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของส่วนราชการอื่น ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ สขช. เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
12/01/2561
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
12/01/2561
  ประกาศสถาบันการข่าวกรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
15/12/2560