ข่าวประชาสัมพันธ์

151 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศกลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
22/06/2558
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวัน (อาคาร 6 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
15/06/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
15/06/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ต่อต้านการก่อการร้าย และการ รปภ. ประจำปีงบประมาณ 2558
12/06/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง
12/06/2558
ร่างประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่ม (44 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
08/06/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
08/06/2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558
04/06/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
27/05/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
22/05/2558