ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

216 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) ครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย
03/04/2563
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563
03/04/2563
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference ) ระยะที่ 2
03/04/2563
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร พร้อมอาคารประกอบ
03/04/2563
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563
  ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
02/04/2563