ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาส สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง การจำหน่ายดิน (มูลดิน) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ โดยวิธีทอดตลาด
15/05/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย (ระยะที่ 2) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ทรีกิ๊ก จำกัด
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท ไบนารี่ ลายน์ จำกัด
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด
13/05/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center : SOC) (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด
13/05/2563
ประกาศเผยแพร่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เดต้าเอ็กซ์เพรส จำกัด
13/05/2563
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/05/2563