ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

190 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 010/62 การซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ตามประกาศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ลว.15 ก.ค.62
19/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำ ชปส.15 (จ.ระนอง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำ ชปก.312 (จ.เลย) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบการสร้างสรรค์งานกราฟิกและแอนิเมชั่นแบบง่ายด้วย PowerPoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2562
ประกาศ สขช.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารทางสาย (จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
04/07/2562
  ประกาศ สขช.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารทางสาย (จัดซื้อเครื่องแม่ข่าย) โดยวิธีคัดเลือก
04/07/2562
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
12/06/2562
ประกาศเปิดเผย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
03/05/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/04/2562
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ
17/04/2562