ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล จำนวน ๑ โครงการ
21/01/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการให้แก่ จนท.สำนัก 10 และสำนัก 11
12/01/2559
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
08/01/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
08/01/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือข่าวกรองทางการสื่อสาร จำนวน 1 ชุด
29/12/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
15/12/2558
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่ม (65 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2559
30/11/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
17/11/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 65 รายการ
17/11/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
16/11/2558