ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส 3)
18/07/2560
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
21/11/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 ใหม่
21/11/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
21/11/2559
ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
15/11/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
11/11/2559
ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2559
ประกาศเปิดเผยแบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
09/11/2559
ประกาศวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
09/11/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/11/2559