ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน)
27/10/2559
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเทคนิค จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
26/10/2559
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) รายการชุดโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
04/10/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ
01/07/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
15/06/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จ.สระบุรี
31/05/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
26/05/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา เพื่อใช้ในราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙
17/05/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
22/03/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
16/03/2559