รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563