ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกาศ สขช. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด/หมดความจำเป็นในการใช้งาน (งบประมาณ)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฎฎ 4430 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮร 2549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3937 กทม. สำนัก 10 โดยเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน 6 กก 3026 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6075 โดยสำนัก 3 วิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศทส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 9 ห้อง ผอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฮข 8619 กอง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน 5 กฒ 3382 สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน 4 กง 6371 สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 4)
 • ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) สำนักงานราชครูแบบรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่น 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6105 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กจ 2382 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.541 โดยเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.531 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.511โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกากรเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.531 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.521 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.511 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.521 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฮท 3828 กทม.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ตแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าภายใน สนง.วังปารุสกวัน และ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.154 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.162 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.164 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานตัดหญ้าสำนักงานส่วนภูมิภาค สนง.ชปก.164 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ใช้ประจำสำนักงานส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.162 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.41/ชปก.411 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.421 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.42/ชปก.422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.43/ชปก.431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.432 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.44/ชปก.441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.41/ชปก.411 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.42/ชปก.422 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.43/ชปก.431 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.432 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ชปก.44/ชปก. 441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณรอบสำนักงานในส่วนภูมิภาค ประจำ สนง.ขปก.442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลลิฟท์ ที่ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลลิฟท์ ที่ สนง.วังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สนง.ภายใน สขช. โดยปฏิบัติงานที่ สนง.วังปารุสกวัน และ สนง.ราชครู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกฯ ที่ สนง.วังปารุสกวัน สนง.ราชครู ชปก.211 บ้านพักสารภี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สำนัก 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ กอง 1 ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ ศูนย์ข่าวเปิด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สถาบันการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกฯ ภายในศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการกำจัดปลวกฯ ภายในศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข่าวออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ สนง.ผบ.ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข่าวออนไลน์ต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าภายในสำนักงานวังปารุสกวัน และสำนักงานราชครู
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สนง.ภายใน สขช. และ สนง.ราชครู
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เช่าบริการวงจรอินเตอร์เน็ต
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาการสื่อสาร จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีรับฟังบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสนง.วังปารุสกวันและ สนง.ราชครู
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ.ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ. กอง 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ. สำนัก 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ. สำนัก 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ. สำนัก 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ. สำนัก 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ นสพ.Bangkok Post สำนัก 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญาเช่าพื้นที่หน้าเว็บไซต์ สขช.(www.nia.go.th) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและข้อแนะนำการประดับเข็มวิทยฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฝึกอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Info Graphics แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน 6 กก 3027 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาถุงซิปล็อคใส
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน กข 5231 เบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ส่วนกลาง วังปารุสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สนง.ผบ. วังปารุสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน สน 5396 กทม. กอง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานวังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำนักงานราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนัก 10 สนง.ราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3936 กทม.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3940 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน สน 5374 กทม. ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3007 กทม. สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กค 4201 ตรัง สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กน 3318 สงขลา สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ตึกวังปารุสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สอ. และส่วนกลางราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6077 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฏช 3941 กทม. สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มพร้อมติดตั้งรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชง 4152 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สนง.ผบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง 4681 จันทบุรี สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ษอ 4279 กทม. สำนัก 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กค 1312 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน 4 กม 6037 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชง 4152 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3931 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กจ 2609 น่าน สำนัก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน จำนวน 25 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุม สขช.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชิ ทะเบียน 5 กฒ 3382 กทม. สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ จำนวน 120 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม สขช.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์โตโยต้า สศ 4592 กทม. สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารทางระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า กข 5475 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ฎช 3927 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โตโยต้า ฮร 2549 กทม. สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ กบ 785 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ชฬ 6088 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ กบ 785 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า กษม 348 นธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน ขพ 9113 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ อีซูซุ ชฬ 6105 สงขลา สำนัก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อีซูซุ ชฬ 6077 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ อีซูซุ กง 9046 กจ. สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อีซูซุ ชฬ 6077 กท. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 8 อัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกิวคอยล์ร้อน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำนัก 11
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า กง 2304 มดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ซฬ 6075 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (รางเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเอกสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำนัก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กนต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มแม่สีสำหรับพิมพ์บัตรและฟิล์มสำหรับเคลือบบัตร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์เคลื่อนที่/สมาร์ทโฟน (Locator) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ ชง 4152 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ อีซูซุ กล 135 เชียงราย สำนัก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ โตโยต้า กจ 2382 นศ สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ โตโยต้า กข 5284 สก สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ฎฎ 4431 กทม. สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โตโยต้า กค 4201 ตรัง สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นิสสัน 6 กก 3007 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3002 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กยศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ติดตั้งระบบโทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6077 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฮร 2549 กท. สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นิสสัน นาวาร่า ทะเบียน 6 กก 3018 กทม.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน กท 9058 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6077 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน ทะเบียน ขพ 9697 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนัก 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ สำนัก 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโบเวอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศรถยนต์อีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฮต 8122 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน ฌย 3782 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงตามวงรอบ ตรวจเช็คระยะ รถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ขต 2289 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคา จัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3021 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตามวงรอบ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน กข 5231 เบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสันทนาการ สอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผอ.สอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหลอด LED พร้อมติดตั้ง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อสารและครุภัณฑ์ตกแต่งสำนักงาน สขช.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6080 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร The Economist โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ทะเบียน สน 5403 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ทะเบียน สน 5403 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ โตโยต้า ทะเบียน ฮต 3632 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กง 2304 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวารสาร Financial Times แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กยศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 2,500 รีม
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ รวม 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ทะเบียน ยฉว 409 กท.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ฎฎ 4430 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองเอกสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน กค 1034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนัก 4
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ส่วนแผนงาน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3927 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฎช 3941 กทม. สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหลอด LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มเรื่อง (ฟ.ร.) จำนวน 500 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วน (แพ็ค/24 ม้วน) จำนวน 25 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ขข 4092 ชม. สำนัก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถยนต์นิสสัน ทะเบียน ขพ 9113 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน สน 5403 กทม. สำนัก 11 โดยเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน กร 1466 สงขลา สำนัก 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6075 กทม. สำนัก 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ฮต 3632 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์พิมพ์ ศทส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหลอด LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ใช้ประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนัก 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนัก 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ ประจำห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะาจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ (งบประมาณ) ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮข-7311 กทม.
 • ประกาศ สขซ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ (งบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮท-3827 กทม.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Flash Drive จำนวน 40 อัน จัดซื้อกระดาษทิชชู่และกระดาษเช็ดมือ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อพัสดุ (แฟ้มปกใส่ใบประกาศนียบัตร) จำนวน 100 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน สน 5380 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฎฎ-4431 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3007 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน 6 กก 3027 กท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA ยี่ห้อพานาโซนิค จำนวน 20 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน กข 5232 เบตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์นิสสัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน กค 4201 ตรัง ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 1 คัน ทะเบียน ชฬ 6073 กทม. จำนวน 1 คัน ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ชฬ 6077 กทม. จำนวน 1 คัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ใช้ประจำ ศทส.
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ประจำ สนง.ราชครูแบบรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองเอกสาร จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 6 อัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 13 อัน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศเปิดเผยแบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewell) จำนวน 1 เครื่อง
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายที่ สนง.วังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับบริการระบบข่าว Online
 • ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานวังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานวังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีรับฟังบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีรับฟังบางปิ้ง จ.สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร จ.นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมชะอำ จ.เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คเครื่องยนต์ตามวงรอบ และเช็คระบบเบรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ประจำกอง 1
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน สขช. ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายที่ สนง.วังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ภายใน สขช. (สนง.วังปารุสกวัน และ สนง.ราชครู) ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าวนิวส์เซ็นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อาคาร 6 ชั้น) ที่ชำรุด หมดความจำเป็นใช้งาน
 • ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส 3)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส 2)
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 6 ชั้น (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา
 • ประกาศแบบรายงานปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ พร้อมครุภัณฑ์
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งข่าวเปิด
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
 • ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 6 โครงการ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มการพัฒนาบุคลากรในประชาคมข่าวกรอง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเพิ่มศักยภาพงานข่าวกรองทางการภาพ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการข่าว ต่อต้านการก่อการร้ายภัยคุกคามใหม่
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องมือข่าวกรองทางการสื่อสาร
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเช่าอาคารสำนักงาน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มการพัฒนาบุคลากรในประชาคมข่าวกรอง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 ใหม่
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 • ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยแบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์ฝึกอบรมชะอำ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีรับฟังบางปิ้ง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวังปารุกวัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ สำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าวนิวส์เซ็นเตอร์
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online ของสำนักข่าวอาจั้ง ฟรั้งซ์ เพรส (AFP)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online REUTERS
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ (รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเทคนิค จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) รายการชุดโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จ.สระบุรี
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา เพื่อใช้ในราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน cyber Security โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่าย สขช. (อาคาร สำนักงานวังปารุสกวัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 52 รายการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล จำนวน ๑ โครงการ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการให้แก่ จนท.สำนัก 10 และสำนัก 11
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือข่าวกรองทางการสื่อสาร จำนวน 1 ชุด
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่ม (65 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 65 รายการ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท อินโฟเควสต์ จำกัด
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง สำนักข่าว REUTERS
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง สำนักข่าวอาจั๋ง ฟรังซ์ เพลส
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าวงจรเชือมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ สขช. ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย สำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย ภายในวังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ภายในวังปารุสกวัน และสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวังปารุสกวัน และอาคารเบญจมาศ ชั้น 6 และ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปี 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (7 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกลุ่มนิติกร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวัน (อาคาร 6 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ต่อต้านการก่อการร้าย และการ รปภ. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ร่างประกวาดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่ม (44 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT, Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศทส.
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 800 สิทธิ์ ในหมวดครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT, Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิคของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประจำการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษาดูงานภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภรณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ศทส.
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 47 รายการ
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ไม่เกิน 1,600 ซีซี
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 ราย การ ของ ศทส.
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT} Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ส.10
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จขต. ต่อต้านการก่อการร้าย และการ รปภ. ของ ศทส.
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 • ประกาศราคากลางเช่าอาคารสำนักงานเบญจมาศ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุคอมฯ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ระหว่าง ต.ค. - พ.ย.57
 • ประกาศสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางวัสดุคอมฯ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557
 • ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ ไอซีที สขช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 176 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ขยายเวลาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน สขช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สำรองข้อมูลทดแทนระบบเดิม และซอฟแวร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2554
 • ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน
 • รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 189 รายการ
 • เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลต้นไม้/สนามหญ้า
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลการรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 158 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ สขช.เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ประกาศ สขช.เรื่อง ชี้แจงแบบและการตอบข้อสงสัยในแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์