ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์นามบัตรอภินันทนาการ จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ ชปก.311 จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ที่สำนักงานวังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศ สขช.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)
 • ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 • ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)
 • ประกาศเปิดเผย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพร้อมอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศ สขช. เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด/หมดความจำเป็นในการใช้งานของปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณ)
 • ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 4)
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลในต่างประเทศ
 • ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน สขช. ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายที่ สนง.วังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ภายใน สขช. (สนง.วังปารุสกวัน และ สนง.ราชครู) ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งแม่ข่ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าวนิวส์เซ็นเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส 3)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 ใหม่
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
 • ประกาศเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศวงเงินงบประมณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเปิดเผยแบบรายงานแผนปฏิบัติการซื้อการจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในศูนย์ฝึกอบรมชะอำ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานีรับฟังบางปิ้ง
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวังปารุกวัน ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟท์ สำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานราชครู ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าวนิวส์เซ็นเตอร์
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online ของสำนักข่าวอาจั้ง ฟรั้งซ์ เพรส (AFP)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางการต่อสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกระบบข่าว Online REUTERS
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ จำนวน 1 รายการ (รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี)
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือเทคนิค จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) รายการชุดโปรแกรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จ.สระบุรี
 • ประกาศ สขช. เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา เพื่อใช้ในราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน cyber Security โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่าย สขช. (อาคาร สำนักงานวังปารุสกวัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 52 รายการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล จำนวน ๑ โครงการ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างตัดชุดปฏิบัติการให้แก่ จนท.สำนัก 10 และสำนัก 11
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือข่าวกรองทางการสื่อสาร จำนวน 1 ชุด
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่ม (65 รายการ) ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 65 รายการ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท อินโฟเควสต์ จำกัด
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง สำนักข่าว REUTERS
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง สำนักข่าวอาจั๋ง ฟรังซ์ เพลส
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 • ประกาศเปิดเผยราคากลาง บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าวงจรเชือมโยงระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ สขช. ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย สำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย ภายในวังปารุสกวัน ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ภายในวังปารุสกวัน และสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในวังปารุสกวัน และอาคารเบญจมาศ ชั้น 6 และ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารสำนักงานซอยราชครู ประจำปีงบประมาณ 2559
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเสริมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านเทคนิค การรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ประจำปี 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ (7 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกลุ่มนิติกร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในวังปารุสกวัน (อาคาร 6 ชั้น) จำนวน 1 หลัง
 • ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 แห่ง
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จชต. ต่อต้านการก่อการร้าย และการ รปภ. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ร่างประกวาดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 กลุ่ม (44 รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศสำนักอำนวยการ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT, Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศทส.
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 800 สิทธิ์ ในหมวดครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT, Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิคของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประจำการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ
 • ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษาดูงานภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภรณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ศทส.
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 47 รายการ
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อรถยนต์เก๋ง ไม่เกิน 1,600 ซีซี
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศราคากลางจัดจ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 ราย การ ของ ศทส.
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้าน ICT} Cyber Security และการปฏิบัติงานข่าวกรองทางเทคนิค
 • ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตนและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ส.10
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องมือเทคนิคและยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการข่าว จขต. ต่อต้านการก่อการร้าย และการ รปภ. ของ ศทส.
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 • ประกาศราคากลางเช่าอาคารสำนักงานเบญจมาศ
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุคอมฯ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ระหว่าง ต.ค. - พ.ย.57
 • ประกาศสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศราคากลางวัสดุคอมฯ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาด
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ จังหวัดสระบุรี
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษ
 • ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ประจำปี 2557
 • ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการ ไอซีที สขช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 176 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ขยายเวลาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน สขช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สำรองข้อมูลทดแทนระบบเดิม และซอฟแวร์สำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2554
 • ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน
 • รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 189 รายการ
 • เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลต้นไม้/สนามหญ้า
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลการรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 158 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศ สขช.เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ประกาศ สขช.เรื่อง ชี้แจงแบบและการตอบข้อสงสัยในแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์