ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช.

 • กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2556
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2557
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม สขช. (พ.ศ. 2557 - 2560)
 • แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ 2558
 • แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • แผนปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สขช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2559
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สขช. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สขช. พ.ศ. 2560
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สขช. พ.ศ. 2561
 • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 • นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561
 • PROMOTION OF GOOD GOVERNANCE : 2018
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สขช. พ.ศ. 2562
 • คู่มือแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม สําหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562
 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สขช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี พ.ศ.2563
 • PROMOTION OF GOOD GOVERNANCE FISCAL YEAR 2020
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พศ. 2563
 • ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
 • ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติมอบนโยบายปรับปรุงการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (1 ต.ค.62 - 30 มิ.ย.63)
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี พ.ศ.2563
 • กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสุจริต ปี พ.ศ.2563
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2563
 • การดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2563
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ANNOUNCEMENT OF NATIONAL INTELLIGENCE AGENCY ON HONEST INTENTION IN ADMINISTRATION
 • ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ประกาศ สขช. เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ห้วง 6 เดือนแรกของปี 2564
 • แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • คู่มือการผลิตรายงานสรุปสถานการณ์ต่างประเทศที่สำคัญรอบสัปดาห์
 • คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบประวัติบุคคล ส่วนบริหารข้อมูลหน่วยนอก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไตรมาส 1 - 2 ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานผลดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบห้วงเดือนมีนาคม 2564