ศูนย์สืบค้นเอกสารทางวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ (สลก.ปษ.)

  • ความมั่นคงเมือง (Urban Security)
  • ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ในยุค Thailand 4.0
  • Fin Tech Bitcoin และสกุลเงินเหรียญ Cryptocurrency อื่น ๆ กับผลกระทบความมั่นคงทางไซเบอร์
  • Mega Trend: ธุรกิจ Startup กับการเปลี่ยนแปลงทิศทางอนาคตโลก