สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
 • สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต.ค.58-เม.ย.59)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
 • สรุปผลเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2553
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2552