การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2555