ระเบียบ สขช. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2554

 • ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554
 • แนวทางปฏิบัติแนบท้ายระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2554
 • ผนวก 1-6 และแบบเอกสารแนบท้ายระเบียบ
 • ผนวก 1 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
 • ผนวก 2 หน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสำนัก กอง
 • ผนวก 3 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันของสำนัก กอง
 • ผนวก 4 หน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำวันของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ผนวก 5 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • ผนวก 6 คำแนะนำในการใช้บัตรแสดงตน
 • แบบ รปภ.สขช.1 ประวัติบุคคล
 • แบบ รปภ.สขช.2 บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล
 • แบบ รปภ.สขช.3 บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล
 • แบบ รปภ.สขช.4 ใบรับรองความไว้วางใจ
 • แบบ รปภ.สขช.5 ทะเบียนความไว้วางใจ
 • แบบ รปภ.สขช.6 บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับตำแหน่งหรือหน้าที่
 • แบบ รปภ.สขช.7 บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นตำแหน่งหรือหน้าที่
 • แบบ รปภ.สขช.8 แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจำวันสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • แบบ รปภ.สขช.9 แบบรายงานนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจำวันสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • แบบ รปภ.สขช.10 แบบรายงานเวรรักษาความปลอดภัยประจำวัน สำนัก กอง
 • แบบ รปภ.สขช.11 แบบขอเปิดห้องทำงาน(นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ)
 • แบบ รปภ.สขช.12 แบบควบคุมลูกกุญแจ อาคาร สขช.
 • แบบ รปภ.สขช.13 แบบขอสับเปลี่ยน/แทนเวรรักษาความปลอดภัย
 • แบบ รปภ.สขช.14 แบบขอมีบัตรแสดงตน
 • แบบ รปภ.สขช.15 แบบเอกสารคำขอมีบัตร ติดต่อราชการ/ ครอบครัว/ ป้ายกำกับยานพาหนะ
 • แบบ รปภ.สขช.16 ใบปิดทับข้อมูลข่าวสาร "ลับที่สุด"
 • แบบ รปภ.สขช.17 ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ "ลับมาก"
 • แบบ รปภ.สขช.18 ใบปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ "ลับ"
 • แบบ รปภ.สขช.19 ใบตอบรับ
 • แบบ รปภ.สขช.20 บันทึกการยืม
 • แบบ รปภ.สขช.21 ใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ
 • แบบ รปภ.สขช.22 บันทึกข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย