เอกสารประกอบในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • ประกาศ สนย. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
  • ประกาศ สนย. เรื่อง การกำหนดแบบเอกสารที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
  • ประกาศ กรช. เรื่อง หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย
  • มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน
  • ระเบียบ สนย.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554