ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 • แผนผังการลดเวลาการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลต่างด้าวที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และขอถือสัญชาติไทยตามสามี
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รอบ 9 เดือน (ต.ค.48 - มิ.ย.49)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รอบ 6 เดือน (ต.ค.48 - มี.ค.49)
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รอบ 12 เดือน
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน (ต.ค.49 - มี.ค.50) มิติที่ 2-4
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน (ต.ค.49 - มี.ค.50) มิติที่ 1
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550 (มิติที่ 2 - 3- 4)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2550 (มิติที่ 1)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2551 (มิติที่ 1 - 2 - 3 - 4)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2552 (มิติที่ 1 - 2 - 3 - 4)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2553 (ต.ค.52 - มี.ค.53)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2553
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53 - มี.ค.54)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปี งบประมาณ 2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54 - มี.ค.55)
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2555
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558