ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

  • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563