สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2550
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2551
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2552
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2553
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2554
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2555
  • สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ ปีงบประมาณ 2556