แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2560 - 2564)
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ