แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2560 - 2564)
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  • ประกาศ สขช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2/2563
  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2564
  • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563