แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2560 - 2564)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
  • รายงานการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560