แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
  • ประกาศ สขช. เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
  • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ