โอกาสของคุณใน สขช.

Career Development

การฝึกอบรม (Training)

การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการข่าวกรองที่ไม่มีสอนในสถาบันการศึกษา ใด ๆ

เพิ่มศักยภาพ (Upskilling)

เปิดโอกาสให้คุณอบรมความรู้และหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พัฒนาตัวเองในวิชาชีพด้านการข่าว

เฉพาะทาง (Specialization)

ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การศึกษาต่างประเทศ (Advanced Studies)

เปิดโอกาสให้พัฒนาตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการเรียนต่อในต่างประเทศ