หน้าหลัก OIT/ITA -> ข้อมูลพื้นฐาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 10:37 a.m.
เข้าชม : 2763

ติดต่อเรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์

0-2281-7399 ต่อ 120

หมายเลขโทรสาร

0-2279-7040

E-mail โฆษก สขช.

spokesman@nia.go.th

แจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สขช.

ระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- กรณีร้องเรียนเป็นจดหมาย ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักข่าวกรอง แห่งชาติ ๓๒๑ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

- ส่งคำถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริตได้ทาง complain@nia.go.th

กรณีพบเห็นพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แจ้งไปที่สายด่วน :

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โทร.1299

สำนักงาน ป.ป.ช. โทร.1205

สำนักงาน ป.ป.ท. โทร.1206

ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567