หน้าหลัก OIT/ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

เผยแพร่ข้อมูลแล้ว รายการ

(O1 - 10) ข้อมูลพื้นฐาน/ การประชาสัมพันธ์/ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  เผยแพร่เมื่อ June 14, 2024, 12:52 p.m.
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ / โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O3 อำนาจหน้าที่
O3 อำนาจหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

O8 Q&A
O8 Q&A

คำถามและคำตอบ

O9 Social Network
O9 Social Network

สื่อสังคมออนไลน์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O10 นโยบายคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล
O10 นโยบายคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคล

แสดงนโยบายคุ้มครองช้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน