หน้าหลัก OIT/ITA -> ข้อมูลพื้นฐาน

O9 Social Network

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 10:57 a.m.
เข้าชม : 2683

สำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่ได้ใช้ช่องทาง Social Network เป็นเครื่องมือหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ แก่สาธารณชน แต่ได้พัฒนาเว็บไซต์ secnia.go.th เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ดี สำนักข่าวกรองแห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทาง Social Network อื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารกับประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้นด้วย