วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยข่าวกรองสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคงของชาติ และประชาชน”

พันธกิจ

  • 1.เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ ข่าวกรองทางการสื่อสาร
  • 2.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
  • 3.เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
  • 4.เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัย และบุคลากรเป็นมืออาชีพ
  • 5.การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล