หน้าหลัก OIT/ITA -> ข้อมูลพื้นฐาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 10:46 a.m.
เข้าชม : 3050

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานข่าวกรอง

- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการจัดส่งสำเนารายงานข่าวกรองต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2563
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารอันเกี่ยวกับการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2563
-------------------------
- กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ-จัดตั้ง ศป.ท.
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กฎหมาย กฎ ระเบียบภายในของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2561
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2561
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
- คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2558
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สขช. (ปี 2561)
- ระเบียบ สขช. ว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2556
- ระเบียบสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2554