เราทำงานอย่างไร

HOW WE DO

หน่วยข่าวกรองและหน่วยต่อต้านข่าวกรองทั่วโลก มีไว้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งในประเทศและนอกประเทศ จุดเริ่มต้นของงานข่าวกรองจึงเริ่มจากการตรวจหาและวิเคราะห์ภัยคุกคาม ตามที่รัฐบาลทุกประเทศต้องการ (Planning and Direction Stage) เมื่อได้แล้วก็เสนอให้รัฐบาลเอาไปใช้ต่อต้าน ป้องปราม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติต่อไป

เมื่อหน่วยข่าวกรองได้รับคำสั่งจากรัฐบาล จะเริ่มกระบวนการหาข่าว รวบรวมข้อมูล (Data Collection Stage) ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรที่มีในมือทุกอย่างหาข่าว สำหรับ สขช.มี พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่น ๆ อีกบางฉบับ รองรับหน้าที่และอำนาจ แต่ไม่มีหน่วยข่าวกรองของประเทศไหนในโลกนี้ที่มีทรัพยากรล้นเหลือ ทุกหน่วยมีข้อจำกัด ทั้งกำลังพล งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทำให้ต้องบูรณาการกัน เพราะแต่ละหน่วยมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญต่างกัน คือ ไม่มีใครเก่งที่สุดแบบในหนัง

หลังจากได้ข้อมูลข่าวสารมาแล้ว จะเป็นขั้นตอนการกรองข่าว ซึ่งก็คือการตีความ คัดแยกข้อมูลข่าวสาร (Data Processing Stage) ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องกับการวิเคราะห์และผลิตข่าวกรอง (Analysis and Production Stage) ผู้ที่ทำงานในขั้นตอนนี้ ต้องมีประสบการณ์ ผ่านการอบรม ฝึกฝน บ่มเพาะทักษะความรู้ และ สั่งสมประสบการณ์ในงานข่าวกรองมานานนับ 10 ปี ความรู้ที่ว่าไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาใด ต้องเรียนในหน่วยข่าวกรองและสอนเฉพาะสมาชิกหน่วยข่าวกรองเท่านั้น

รายงานข่าวกรองคือผลผลิตของขั้นตอนที่ผ่านมา หน่วยข่าวทั่วโลกจะไม่กอดข่าวที่ผลิตแล้วไว้กับตัว แต่จะเสนอรัฐบาลและแจกจ่าย (Dissemination Stage) ให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและปกป้องผลประโยชน์ชาติ ถ้ารัฐบาลมีข้อสงสัยก็จะถามกลับไปที่หน่วยข่าว (Feedback) หรือต้องการข้อมูลอีกก็จะ สั่งให้หาข่าวเพิ่ม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเรียกว่า วงรอบข่าวกรอง (Intelligence Cycle) นั่นเอง