เราทำอะไร

WHAT WE DO

สขช. เป็นศูนย์กลางประสานข่าวกรองในประเทศ เป็นหน่วยหลักในการประสานข่าวกรองกับต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศชาติมั่นคงปลอดภัย

เราบูรณาการประชาคมข่าวกรอง ตามดูสถานการณ์ในประเทศ ต่างประเทศตลอด 24 ชม. ทั้ง 7 วัน วิเคราะห์ภัยคุกคามที่จะกระทบความมั่นคงของชาติ เตรียมรับมือแต่เนิ่น ๆ

เราต่อต้านข่าวกรอง ไม่ให้คนต่างชาติและฝ่ายตรงข้ามมาแทรกแซง ทำจารกรรม หลอกใช้คนไทยเป็นสายลับ บ่อนทำลายชาติบ้านเมือง

เราต่อต้านการก่อการร้าย ไม่ให้ใครมาใช้ไทยก่อการร้าย วางแผน หรือเตรียมการก่อเหตุ

เราเฝ้าระวัง ตรวจสอบการโจมตีทางไซเบอร์ แจ้งเตือนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ตกเป็นเป้าหมาย หาทางป้องกันระบบสารสนเทศ

เพราะเราเป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน จึงยินดีที่จะให้ความรู้ด้านความมั่นคง แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุข ประเทศชาติที่มั่นคง

- We work secretly to ensure that our country is safe and secure -