นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) เป็นเจ้าของเว็บไซต์ (www.nia.go.th, www.complaint.nia.go.th, www.secnia.go.th, www.phenthai.nia.go.th) ได้จัดทำนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สขช. ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ สขช. ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของ สขช. ดังนี้

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สขช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความจำเป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรตรา ๕

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สขช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ๑. เพื่อความจำเป็นต่อการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิบริหารจัดการเว็บไซต์
 • ๒. เพื่อความจำเป็นต่อการจัดทำทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการจัดการบัญชี ผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่ม การลบ และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้มีสิทธิ์ บริหารจัดการเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ๓. เพื่อความจำเป็นต่อการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการติดต่อ ประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สขช.
 • ๔. เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติการเยี่ยมชม สำหรับติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการของ สขช

สขช. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า เว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างไร ทั้งนี้ สขช.ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบ ใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สขช. เก็บ รวบรวม และใช้

๑. แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งรายการข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 • ๑) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดไว้เพื่อให้บริการแก่ ผู้มาติดต่อ เช่น แบบฟอร์มการแจ้งทุจริต แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น และแบบฟอร์มแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • ๒) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงผ่านแบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามห้วงเวลา หรือตามประเด็นที่ สขช. มีการศึกษารวบรวมเพื่อประโยชน์ทางสถิติวิจัย เช่น ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง และชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ สขช. จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเท่านั้น
 • ๓) เก็บข้อมูลผ่านการเยี่ยมชมหรือการใช้บริการในส่วนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ www.nia.go.th, www.compliant.nia.go.th, www.secnia.go.th, www.phenthai.nia.go.th อาทิ ข้อมูลภายในคุกกี้ (Cookie data), IP Address, Browser Type, Domain Name, หน้าของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเยี่ยมชม และ Access Times ทั้งนี้ อาจรวมทั้งเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการ เข้าถึงก่อนหน้านั้นด้วย

๒. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • ๑) เพื่อความจำเป็นในการติดต่อ ประสานงาน การสอบถาม การแจ้งข่าวสาร แจ้งทุจริต และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สขช. ได้แก่ รหัสบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ ตำแหน่ง สังกัด และอีเมล
 • ๒) เพื่อการวิเคราะห์ และนำสถิติไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการเว็บไซต์ของ สขช. จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพิ่มเติม อาทิ ข้อมูลภายใน คุกกี้ (Cookie data), IP Address, Browser Type, Domain Name, หน้าของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ บริการเยี่ยมชมและ Access Times ทั้งนี้ อาจรวมทั้งเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้นด้วย
 • ๓) เพื่อใช้ในการจัดทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น ผ่านแบบสอบถาม ความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่ง สังกัด และชื่อหน่วยงาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่จัดเก็บการตั้งค่าต่าง ๆ โดยค่าที่ใช้เก็บนั้นจะเป็นค่าที่ช่วยจดจำตัวของท่าน และวิธีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงประวัติการใช้บริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการใช้งานออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น โดยคุกกี้ที่จัดเก็บบนเครื่องนั้น จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ โดย สขช. เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สขช. เพื่อให้ระบบ เว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการใช้งานและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยประเภทคุกกี้ ที่ สขช. ใช้ ได้แก่ (๑) คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) เป็นประเภทคุกกี้ที่มี ความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ สขช. เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ซึ่งเว็บไซต์ของ สขช. จำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ประเภทนี้เสมอ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภท นี้ผ่านระบบเว็บไซต์ของ สขช. ได้ และ (๒) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สขช. จดจำข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าชม เว็บไซต์ ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้ งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ช่วยให้ เว็บไซต์สามารถให้บริการตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น การช่วยจดจำการตั้งค่าภาษา ขนาด ของตัวอักษร ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและ เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่ สขช. ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บ รวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ สขช. จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอม จากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
กรณีที่ สขช. ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า สขช. ได้เก็บรวบรวมข้อมูล ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มี อำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี สขช. จะดำเนินการ ลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก สขช. ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่น นอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ใช้บริการมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

 • ๑. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่การเข้าถึงและ รับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ๒. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มี ความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ๓. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้ สขช. ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 • ๔. สิทธิในการขอให้ สขช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
  • ๑) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สขช. ดำเนินการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่าน เพื่อให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • ๒) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม วัตถุประสงค์ที่ สขช. ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม เว้นแต่ท่านประสงค์ให้ สขช. เก็บรักษา ข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  • ๓) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สขช. ดำเนินการพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิ คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ๕. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ สขช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สขช. สามารถ แสดงให้เห็นว่าการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วย กฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ สขช. เป็นต้น
 • ๖. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ สขช. ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอด ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือเงื่อนไข การใช้บริการให้ สขช. จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
 • ๗. สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจาก สขช. ได้ ในกรณีที่ สขช. ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และ สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ สขช. ส่งหรือโอน ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สขช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความ จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้น ระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมายแล้ว สขช. จะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สขช. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

สขช. อาจมีการมอบหมายหรือจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สขช. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอ บริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือ เป็น ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้าง ทำของในรูปแบบอื่นการมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สขช. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สขช. ในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ สขช. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ สขช. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุ ในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สขช. เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สขช. จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่าง ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สขช. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้อง ไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการ แบ่งปัน หรือเปิดเผยรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณี ใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัว หรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของ รหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือ บัญชีของท่าน โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็น เจ้าของบัญชี

สขช. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับ มอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สขช. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการ ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย สขช. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือ เชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กคส.) ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อ สขช. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สขช. จะกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ สขช. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคง ปลอดภัยอยู่เสมอ

ทั้งนี้ สขช. ขอให้ข้อมูลกับท่านว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการ ส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของ สขช. อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคล ดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ดี สขช. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สขช

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ที่ สขช. เป็นผู้ควบคุมดูแล ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอรับข้อมูลและให้โอนย้ายข้อมูล สิทธิในการแก้ไขข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิ คัดค้านการประมวลผลข้อมูล ขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด

สขช. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอมาที่ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ ๓๒๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทางหลัก saraban@nia.go.th

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล สขช. จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ สขช. อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสามได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สขช. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้ โดย สขช. จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติตามประกาศนี้ อย่างเคร่งครัด

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการ ให้บริการจริง โดย สขช. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สขช. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ ๓๒๑ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทางหลัก : Saraban@nia.go.th โทร : ๐ ๒๒๗๙ ๗๑๘๐-๘๓ ต่อ ๒๐๔๙, ๒๐๕๐