×

เนื้อหาที่น่าสนใจ

รอบรั้วอาคเนย์

รายงานสถานการณ์และบทบาทของผู้นำที่น่าสนใจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมประเมินแนวโน้ม

Global Gaze

รายงานสถานการณ์และบทบาทของผู้นำที่น่าสนใจรอบโลกพร้อมประเมินแนวโน้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สารจากผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลา 70 ปี อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ยังเป็นกรมประมวลราชการแผ่นดิน กรมประมวลข่าวกลาง และสำนักข่าวกรองแห่งชาติในปัจจุบัน ต่างทำงานด้วยความมานะ บากบั่น พากเพียร ด้วยยึดมั่นในวินัย หน้าที่ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความสุขสบายส่วนตัว การทำงานในยุคนี้ เราให้ความสำคัญกับการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานข้างเคียง เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือ ตอบสนองต่อความมั่นคงของชาติ ความผาสุกของประชาชน ที่จะมีวิถีชีวิตที่เป็นปกติ และความอยู่ดีกินดี สำนักข่าวกรองแห่งชาติจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับภารกิจเหล่านั้น

ผมขอขอบพระคุณพี่ ๆ อดีต ข้าราชการที่ได้สร้างเกียรติภูมิให้กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติตลอดมา และขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ช่วยกันสร้างความเข้าใจ พัฒนาเจ้าหน้าที่รุ่นน้อง ๆ ส่งต่ออุดมการณ์ และความวิริยะ อุตสาหะ บากบั่น พากเพียร ปิดทองหลังพระ ดั่งที่พี่ ๆ ได้ทำมา

วันคล้ายสถาปนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 มกราคม 2567

ข่าวสารกิจกรรม