Director's message

งานข่าวกรองคือการปิดทองหลังพระ จึงต้องการคนเก่งที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเท และไม่อวดอ้าง

นายธนากร บัวรัษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งานข่าวกรองในยุคดิจิทัล

การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ