ติดต่อเรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-7399 ต่อ 120 หมายเลขโทรสาร 0-2279-7040 E-mail โฆษก สขช. saraban@nia.go.th แจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สขช. - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แบบฟอร์มการร้องเรียนทุจริต
- ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
complain@nia.go.th

กรณีพบเห็นพฤติกรรมการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แจ้งไปที่สายด่วน :

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โทร.1299

สำนักงาน ป.ป.ช. โทร.1205

สำนักงาน ป.ป.ท. โทร.1206

ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567


ติดตามเราแจ้งข้อมูล ข่าวสาร / ข้อคิดเห็น / ร้องเรียน