ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

205 รายการ
 รายการวันที่เผยแพร่
ประกาศ สขช. เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15/03/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
05/03/2559
ประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
04/03/2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
04/03/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) โดยวิธีตกลงราคา
03/03/2559
ร่างประกาศ สขช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้าน cyber Security โครงการขยายขีดความสามารถเครือข่าย สขช. (อาคาร สำนักงานวังปารุสกวัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
24/02/2559
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
24/02/2559
ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559
18/02/2559
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน Cyber Security ประจำปีงบประมาณ 2559
18/02/2559
ประการเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 52 รายการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
10/02/2559