แผนปฏิบัติราชการ

  • แผนปฏิบัติราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2558
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 - 2554
  • แผนปฏิบัติราชการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)