รายชื่อแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ElectionGuide: www.electionguide.org
Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
Internet World Stats: www.internetworldstats.com
Stockholm International: www.sipri.org
Peace Research Institute
The CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
The Military Balance: https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/military-balance-2020-book
World Bank: www.worldbank.org

เว็บไซต์ในประเทศ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร
สถาบันพระปกเกล้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย