ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2565 ฉบับดิจิทัล

Asia

เอเชีย

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชีย

Europe

ยุโรป

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในทวีปยุโรป

Africa

แอฟริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในทวีปแอฟริกา

North America
South America
Australia and Oceania
รายชื่อข้อมูลทั้งหมด
ขอบคุณภาพจาก wikimedia.org
 

องค์การระหว่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

...

สำนักข่าวกรองแห่งชาติจัดทำ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2565 ฉบับดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของต่างประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การปกครอง เศรษฐกิจ การทหารของประเทศสำคัญ จำนวน 68 ประเทศ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญของโลกที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และแนวโน้มในปี 2565 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวในประชาคมข่าวกรอง และสถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และเป็นแหล่งอ้างอิง

เนื้อหาสาระของข้อมูลพื้นฐานต่างประเทศ ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดทำเป็นปีที่ 12 (ปีที่ 3 ในรูปแบบดิจิทัล) รวบรวมจากแหล่งข่าวเปิดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ข้อมูลและสถิติจากแหล่งอ้างอิงของหน่วยราชการไทย และสถาบันของต่างประเทศ สำหรับความถูกต้องในการใช้ภาษาไทย ถ้อยคำ การสะกดคำ การเว้นวรรคตอน และการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย คณะผู้จัดทำใช้การอ้างอิงหลักเกณฑ์และการบัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นหลัก ยกเว้นคำสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือเป็นการเฉพาะสำหรับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2565 ฉบับดิจิทัล” จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดมีลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ https://www.nia.go.th เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป อนึ่ง ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมเกี่ยวกับ “ข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศ 2565 ฉบับดิจิทัล” (กรุณาแจ้งผ่านเว็บไซต์) จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดข้อมูลพื้นฐานของต่างประเทศในปีต่อไป ให้ทันสมัย และมีคุณค่าเพิ่มขึ้น

ธันวาคม 2564

หน้าหลัก: almanacmain

เข้าชม : 99268
สร้างเมื่อ : Jan. 5, 2022, 2:20 p.m.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : Oct. 2, 2023, 2:50 p.m.
แก้ไขโดย : None