หน้าหลัก OIT/ITA

การบริหารงาน

เผยแพร่ข้อมูลแล้ว รายการ

(O10 - O17) การดำเนินงาน/ การปฏิบัติงาน/ การให้บริการ

  เผยแพร่เมื่อ Dec. 6, 2022, 9:58 a.m.
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ แนวทางปฏิบัติการ แนวปฏิบัติ ข้อแนะนำ และเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O17 E-Service
O17 E-Service

บริการอิเล็กทรอนิกส์