หน้าหลัก OIT/ITA

การบริหารงาน

เผยแพร่ข้อมูลแล้ว รายการ

(O11 - O18) การดำเนินงาน/ การปฏิบัติงาน/ การให้บริการ

  เผยแพร่เมื่อ June 14, 2024, 11:43 a.m.
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ แนวทางปฏิบัติการ แนวปฏิบัติ ข้อแนะนำ และเอกสารอ้างอิงเพื่อใช้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

O18 E-Service
O18 E-Service

บริการอิเล็กทรอนิกส์