หน้าหลัก OIT/ITA -> การบริหารงาน

O17 E-Service

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 1:50 p.m.
เข้าชม : 1370

"ด้วยบริบทตามภารกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ที่มีลักษณะไม่เปิดเผย จึงไม่มีการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้จัดทำเว็บไซต์ https://secnia.go.th เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 รวมทั้งจัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป โดยได้ให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมวิธีการใช้เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่หน่วยงานต่างๆ"