หน้าหลัก OIT/ITA -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 2:11 p.m.
เข้าชม : 3121
กรอบสั่งสมประสบการณ์ HiPPS

ไฟล ์ 1: การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติปี 2566

ไฟล ์ 2: ประกาศหลักเกณฑ์ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เมื่อ ธันวาคม 2564

ไฟล ์ 3: ประกาศหลักเกณฑ์ ชำนาญงาน และอาวุโส เมื่อ มิถุนายน 2565

ไฟล ์ 4: ประกาศรับสมัครชำนาญการพิเศษ เมื่อ กรกฎาคม 2565

ไฟล ์ 5: ประกาศรับสมัครทรงคุณวุฒิ เมื่อ ตุลาคม 2565

ไฟล ์ 6: ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาวุโส เมื่อ กุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์ 7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2566
ไฟล์ 8 : ประกาศ สขช. เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1/2566
ไฟล์ 9 : ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นปี 2565