หน้าหลัก OIT/ITA -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : April 19, 2022, 2:11 p.m.
เข้าชม : 1093

ไฟล ์ 1: หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระยะ 6 เดือนแรกของปี 2564

ไฟล ์ 2: การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติปี 2565

ไฟล ์ 3: หลักเกณฑ์การย้าย โอน หรือเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทรงคุณวุฒิปี 2565

ไฟล ์ 4: หลักเกณฑ์การย้าย โอน หรือเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการปี 2565

ไฟล ์ 5: หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสปี 2565

ไฟล ์ 6: หลักเกณฑ์การประเมิน รอบที่ 1 ปี 2565

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ